[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Minimální standard služeb, vybavení a kategorizace (klasifikace) TIC (návrh doc Zelenky)

Úvod: Tento standard je periodicky revidovaným a aktualizovaným dokumentem, garantem revize a aktualizace je Ministerstvo pro místní rozvoj, revizi a aktualizaci provede ČCCR po konzultaci s koordinátorem Turistického informačního systému ČR a s A. T. I. C.
Platnost: Tento standard vstupuje v platnost vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, po projednání s ČCCR, A. T. I. C. a s koordinátorem Informačního systému ČR, s přechodným obdobím 3 let. Po přechodné období obdrží TIC kategorii podmíněně, je-li přiměřená důvěra, že splní podmínky kategorie do konce přechodného období a současně že označení TIC je v souladu s regionálním rozvojovým plánem.
Oblast použití: Standard je uplatňován pro vymezení náplně činnosti a minimálního standardu poskytovaných služeb v návaznosti na kategorizaci turistických informačních center na celém území České republiky.
Odkazy: Tento standard vychází z přístupů zahraničních národních standardů pro TIC, doporučení A. T. I. C. a ČCCR, navazuje na zásady budování koordinovaného turistického informačního systému a při jeho realizaci je využíván Minimální standard pro obsah a funkci WWW stránek TIC.
Pojmy a definice:
IS Informační systém
TIC Turistické informační centrum (Nové označení pro TIS - Turistické informační středisko)
Kritéria minimálního standardu pro zařazení TIC do kategorií A, B, C
Kritérium kategorie A kategorie B kategorie C
Zaměření TIC Turistického marketingového regionu, slouží současně jako zdroj informací a partner pro projekty pro regionální rozvojovou agenturu Základní typ TIC, umístěno především ve městech a obcích v místech soustředění turistů Umístěno především v atraktivitách cestovního ruchu nebo v jejich blízkosti
Náplň činnosti Vedle kompletní náplně kategorie B vytváření podkladů pro IC regionu a celostátní turistický IS včetně tvorby statistik, sestavování regionálních propagačních materiálů, koordinace činnosti TIC na území regionu. Společně s regionální rozvojovou agenturou spolupráce s ČCCR a koordinace vytváření a rozvoje regionálního informačního systému, spolupráce s Klubem českých turistů při značení turistických tras, cyklostezek a lyžařských tras a příprava na účasti veletrzích, výstavách a workshopech cestovního ruchu. Doporučeno poskytování směnárenských služeb a vyhledávání informací o zahraničních destinacích na Internetu za úhradu nákladu. Náplň činnosti v rozsahu kategorie C, dále podává informaci o ubytování a provádí rezervaci ubytování na základě požadavku e-mailem, zprostředkovává průvodcovskou činnost, prodává autoatlas ČR Poskytuje verbálně, v tištěné nebo elektronické podobě bezplatně informace minimálně v rozsahu okruhu informací tohoto standardu, poskytuje bezplatně informační letáky a propagační a informační materiály. Prezentuje atraktivity regionu. Podává informaci o ubytování a provádí rezervací ubytování na základě verbálního dotazu a požadavku po telefonu nebo faxem. Prodává mapy místa, regionu (dalších regionů), turistické průvodce, upomínkové předměty, videokazety, informační CD ROM.
Jazyky Anglický a německý jazyk a minimálně dva další jazyky Anglický a německý jazyk doporučen minimálně 1 další světový jazyk Anglický jazyk a minimálně jeden další jazyk (doporučena němčina)
Doporučené umístění Místo soustředění turistů, dostatečné zázemí TIC pro personál, snadný pěší přístup exteriéru i interiéru TIC. TIC musí být přístupné i osobám tělesně postiženým. Místo soustředění turistů, snadný pěší přístup k exteriéru i interiéru TIC. Je doporučeno, aby TIC bylo přístupné i osobám tělesně postiženým. Místo soustředění turistů, resp. Atraktivita, snadný přístup k exteriéru i interiéru TIC. Je doporučeno, aby TIC bylo přístupné i osobám tělesně postiženým.
Označení a orientace Označení exteriéru logem A, směrovky s kontaktem ze všech důležitých míst soustředění turistů a přístupových míst turistů (vlaková a autobusová nádraží, letiště, hlavní atraktivity, hlavní třídy aj.). Označení exteriéru logem B, směrovky s kontaktem z vybraných hlavních míst soustředění turistů (vlaková a autobusová nádraží, hlavní atraktivity aj.). Označení exteriéru logem, směrovky s kontaktem z vybraných míst soustředění turistů
Otevírací doba Celoroční a celotýdenní minimálně 8-20 hodin Celoroční minimálně 6 dní v týdnu od 9 do 18 hodin. Celoroční nebo sezonní minimálně 5 dní v týdnu od 9 do 17 hodin
Informace mimo otevírací dobu Mimo otevírací dobu viditelně dostupná otevírací doba vlastního TIC, adresa, telefon a otvírací doba nejbližšího TIC, zajišťování hot-line, volně přístupná aktualizovaná a proti nepřízni počasí zabezpečená mapa okolí v okruhu minimálně 100 km s vyznačením TIC, turistických stezek a hlavních atraktivit a jejich stručným popisem včetně dopravní dostupnosti, nabídka ubytování různých kategorií a tříd v každém turisticky významném místě do vzdálenosti 30 km od TIC, doporučena je mapa pro jednodenní poznávací výlety. Informace minimálně v rozsahu kategorie C. Nabídka ubytování různých kategorií a tříd v každém turisticky významném místě do vzdálenosti 15 km od TIC. Informace: Mimo otevírací viditelně dostupná otevírací doba vlastního TIC, adresa, telefon a otvírací doba nejbližšího TIC, tísňová telefonní čísla (policie, hasiči, první pomoc) s překladem do anglického a německého jazyka, volně přístupná aktualizovaná a proti nepřízni počasí zabezpečená mapa okolí v okruhu min. 50 km s vyznačením TIC, turistických stezek a hlavních atraktivit a jejich stručným popisem včetně dopravní dostupnosti, doporučena je mapa pro jednodenní poznávací výlety. Na záznamníku hovoru odezva a informace o otvírací době TIC v českém, anglickém a německém jazyce. Nabídka ubytování v daném místě.
Vybavení a software Kompletní vybavení v rozsahu kategorie B kompletní balík MS Office, software s informacemi o objektech CR a službách (infomapa Čech, Czechinform), scanner, velkokapacitní zálohovací zařízení. Komplexní vybavení v rozsahu kategorie C, dále software pro tvorbu WWW stránek, kopírka, doporučen software s informacemi o objektech CR a službách (infomapa Čech, Czechinform). Multimediální PC, MS Word, Excel, MSIE, stojany pro informační materiály, přepážka pro odbavení klienta, místo pro usazení klienta se stolkem pro sepsání poznámek, telefon včetně záznamníku hovorů, fax
Připojení na Internet E-mailová adresa, připojení na Internet pevnou linkou, vlastní WWW stránky na vlastním serveru odpovídající minimálnímu standardu pro obsah a funkci WWW stránek TIC E-mailová adresa připojení na Internet pevnou linkou nebo přes telefon, vlastní WWW stránky odpovídající minimálnímu standardu pro obsah a funkci WWW stránek TIC. Doporučeno připojeni na Internet pevnou linkou nebo přes telefon, WWW stránky jako součást jiných stránek
Vzdělání (původní návrh) Po celou dobu provozu přítomný pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru cestovní ruch, zaměstnán minimálně 1pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru informatika. Zaměstnán minimálně 1 s bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru cestovní ruch Zaměstnán minimálně 1 pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním, resp. Absolvent VOŠ v oboru cestovní ruch
Okruhy poskytovaných informací - společné vymezení Společenské a geografické informace, důležité kontaktní informace, podrobné informace o atraktivitách (hrady, zámky, skanzeny, městské památkové rezervace, archeologická naleziště, seznam významné galerie, muzea, kostely, kláštery, synagogy, aj. včetně provozní doby a vstupného), přírodních zajímavostech (naučné stezky, národní parky, chráněná území a výtvory, minerální prameny aj.), službách CR včetně meteorologických, sjízdnost silnic v zimním období, stav na hraničních přechodech v rámci ČR aj.) stravovacích možnostech, kulturních, společenských, sportovních a dalších akcích, obchodu a službách.
Okruhy poskytovaných informací - specifika Podrobné informace jsou poskytovány v rámci turistického marketingového regionu i celé ČR, pro doplnění poskytované informace propojení na turistické marketingové regiony v celé ČR, informace i pro výjezdy do zahraničí (ambasády, zdravotní situace,..). Podrobné informace jsou poskytovány v rámci turistického marketingového regionu, obdobné celostátní informace v přiměřeném rozsahu, pro doplnění poskytované informace propojení zejména na okolní turistické marketingové regiony. Podrobné informace jsou poskytovány v rámci turistického marketingového regionu, pro poskytnutí požadované informace propojení zejména na okolní turistické marketingové regiony
Společné zásady Poskytování verbálních, digitálních a části tištěných informací bezplatně, bezplatné informační brožury v českém, anglickém a německém jazyce jsou ve stojanech volně dostupné a tématicky seřazené, odpovědi na dotazy e-mailem, faxem a dopisem se poskytují nejpozději následující den, vstřícná komunikace s klientem, upravený interiér i exteriér, průběžná aktualizace vyvěšených nformací, aktivní spolupráce s dalšími TIC v regionu, aktivní zapojení do budování koordinovaného turistického informačního systému.
Označení a logo Označení: Turistické informační centrum/Tourism information centre, logo: tmavě zelené pozadí, bílé i, tři bílé hvězdičky. Označení: "Turistické informační centrum/Tourism Information Centre", logo: tmavě zelené pozadí, bílé i, dvě bílé hvězdičky Označení: "Turistické informační centrum/Tourism Information Centre", logo: tmavě zelené pozadí, bílé i, jedna bílá hvězdička
Vzdělání (varianta 1) Zaměstnán minimálně 1 pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru cestovní ruch, zaměstnán minimálně 1 pracovník se vzdělání v oboru informatika (doporučeno bakalářské nebo magisterské vzdělání, resp. VOŠ). Zaměstnán minimálně 1 pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním (resp. Absolvent VOŠ) v oboru cestovní ruch (případně se vzděláním příbuzném oboru) Zaměstnán minimálně 1 pracovník se vzděláním v oboru cestovní ruch
Vzdělání (varianta 2) Zaměstnán minimálně 1 pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru cestovní ruch, doporučeno, aby byl zaměstnán minimálně 1 pracovník se vzděláním v oboru informatika. Doporučeno, aby byl zaměstnán minimálně 1 pracovním s bakalářským nebo magisterským vzděláním (resp. Absolvent VOŠ) v oboru cestovní ruch. Doporučeno, aby byl zaměstnán minimálně 1 pracovník se vzděláním v oboru cestovní ruch

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 15.07.2000
Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm